O farnosti | Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Čekovce
Čekovce 101
962 41

Farský kostol:
Patrocínium farnosti:
Odpustová slávnosť:
Celodenná adorácia:

Správca farnosti:
Ružencovej Panny Márie

Ružencová Panna Mária
druhá októbrová nedeľa
31.01., 19.07.

Mgr. Juraj Mojžiš, farár


Tel.:

Mail:


IČO:
DIČ:
045/ 53 82 700
45028761
2022849994


Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK62 5600 0000 0017 6380 4001
Č. ú: 1763804001/5600


Filiálky:


Dolné Mladonice

Kostol Svätých anjelov strážcov (1925)
Slávnosť patrocínia kostola: posledná septembrová nedeľa

Dátum celodennej adorácie: 02.10.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Horné Mladonice

Kostol sv. Demetera (1890)
Slávnosť patrocínia kostola: posledná októbrová nedeľa

Dátum celodennej adorácie: 24.03.